39. Andhiyar rate

Andhiyar rate hiya bedanate
Amar prabhure daki
Jibane prashna nahi uttar
Charidike mor phanki