Nahi Kari Dor Amije Amar Prabhu Pada

Nahi kari dor
Ami je amar
Prabhu pada bandhi
Ami nahi kandi
E jiban puta
Ami shashwata
Prabhu barabhoy
Mor sanchoy