Ekti Shudhu Prarthana Mor Ekti Shudhu

Ekti shudhu prarthana mor
Ekti shudhu prarthana
Jiban bhore maran sanjhe
Labhi jena santana