88. Basanai bhara pran

Basanai bhara pran
Tai aji hoiran
Chetanai bhara bhitare bahire
Akuti bahni mor
Dakiche amai sudur desher
Shashwata hema bhor