Cheye Achi Danab Pane Rupantarer Lagi

Cheye achhi danab pane
Rupantarer lagi
Cheye achhi manab prane
Premer bati lagi
Cheye achhi amar pane
Samarpaner lagi