Asimer Hasi Sasimer Biraje Japaner E

Asimer hasi sasimer biraje
Japaner e mahadan
Tai je abani ananda chite
Japaner gahe guna gan