Bhitare Shanti Bahire Shanti Charidhare

Bhitare shanti bahire shanti
Charidhare puta shanti
Taito Japan hiyai phutechhe
Apurba ek kanti