Namo Namo Namo Nirvan Bir Shanti

Namo namo namo nirban bir
Shanti gabhir maitri sudhir
Rabena dharani nitya baddha
Supta andha adhir badhir