Namo.. Buddha Deber Karuna Moitri

Namo namo namo Buddha deber
Karuna moitri nir
Hethai asutosh shib bholanath
Chira achapal sthir