Borobudurer Bhiti Stapan

Borobudurer bhiti stapan
Buddha deber kripar plaban
Moitri dipti shanti tripti
Nai hetha nai nishar supti