Prabhu Jishu Chira Mahiyan

Prabhu Jishu chira mahiyan
Krushe kare pran dan
Dite jibe paritran
Jani Jishur sandhan
Nahi pabe dharanir akritagya pran
Ghor jiban pashan