112. Manaser bane aparadh kari — In my mind-jungle I commit crimes

_Manaser bane aparadh kari_
_Hriday kanane khama prarthana kari_

In my mind-jungle I commit crimes.
In my heart-garden I beg for forgiveness.
Sri Chinmoy, Khama karo, Agni Press, 1987