Chapal Parane Tomar Charane Labhite

Chapal parane tomar charane
Labhite chahi go thai
Tai bujhi raho dure bahu dure
Nahi taba dekha pai