Sukher Dine Dukher Rate Tomai Nahi

Sukher dine dukher rate
Tomai nahi khunji
Bhul kareo tomai prabhu
Nahi kabhu puji