Amar Ashrujal Mor Shudhu Sambal

Amar ashrujal mor shudhu sambal
Amar khudita asha mor shudhu bhalobasa
Samarpaner dala karibe e pran ala