Tumi Mati Chira Khati

Tumi mati chira khati
Tumi surya maha turya
Tumi akash puta udas
Tumi samudra prakhar rudra