Amar Katha Balbo Kato Ar

Amar katha balbo kato ar
Ami amar shrestha puraskar
Amar katha shunbo kato ar
Ami amar bishwa jayer har