Ami Chira Asahai

Ami chira asahai
Tai thaki taba pai
Taba hasi mor sudha
Mithai je mor khudha
Taba jaya bheri baje
Mor puta hiya majhe