Hiya Majhi Dekha Dao

Hiya majhi hiya majhi hiya majhi
Dekha dao dekha dao ogo aji
Tumi asha tumi bhasha tumi sudha
Ami kandi ami puratan khudha