Tomare Parabo Bijayer Har

Tomare parabo bijayer har
Ei asha ami pushi anibar
Hiya mor chotto ek bhanga bhela
Shikhao ajike tare alo khela