Dyulok Hate Bhakti Bhare

Dyulok hate bhakti bhare
Nemechhile prabhur seba lagi
Seba tahar karechhile
Moder prane nitya rahe jagi