Mago Amar Sakal Chinta Bhavana

Mago
Amar sakal chinta bhavana
Deije tomar vishan jatana