Namami Mata

Namami mata namami mata
Namami mata namami
Tumi amar swapan sudha
Amai laho pranami