Pita Amar Shashi Kumar Ghosh Cheye

Pita amar shashi kuman ghosh
Cheye chile shudhu amar tosh
Karun nayan madhur bachan
Shanti gabhir tomar jiban
Esechile dharanite jani
Pracharite param prabhu bane