Shashi Kumar.. Ghosh Shanta Nayan

Shashi Kumar Shashi Kumar
Shashi Kumar Ghosh
Shanta nayan bishal hiya
Nitya paritosh
Taba sata barshiki aj
Paramanande saj ar baj
Ekadhare tumi guru gambhir
Shakti sadhak karuna sneha nir
Langhi moru langhi pahar
Durbar manush dosh