Kabe Amar Dip Shikhati Jwaliye

Kabe amar dip shikhati jwaliye debe antare
Punya habe jiban mama mukti nire santare
Hridaye mor gabhir asha
Shunbo shudhu tomar bhasha
Kabe amar dip shikhati jwaliye debe antare
Hriday jena geye berai tomar bani manthare
Sab sadhana saphal habe miliye giye antare

[Words by Lily Ghose, Sri Chinmoy’s sister]