Jhili Mili Jhili Mili Lily Lily

Jhili mili jhili mili Lily Lily Lily Lily
Bishwa matar hiya asha
Bishwa pitar ankhi bhasha
Ananda deu shanti gabhir
Hayecho aj dharar majhir