Bhaja Govinda Charan Arabinda Shyama

Bhaja govinda charanarabinda
Shyama sundara gokulananda