Rama Raghava.. Rakshamam Krishna

Rama raghava rama raghava rama raghava rakshamam
Krishna keshava krishna keshava krishna keshaba pahimam