Ogo Bidhatar Sundar America

Ogo bidhatar sundar America
Tumi amader atmar ahamika
Tomar bahur asim garima
Tomar hiya pijush mahima
Akash phuler ananda chaanika