Amar Janani Bharata Janani

Amar janani Bharata janani
Amar swapane amar sharane
Amerika aspriha nartan
Nashibe dharar sima bandhan