America Hiya Taba Akutir Hema Shikha

America America America
Hiya taba akutir hema shikha
Dyuloker dhara asha
Paramer pratishtha maha bhasha