Kahar Lagi Kahar Lagi Rahi Ami Ratri Jagi

Kahar lagi kahar lagi rahi ami ratri jagi
Kahar lagi kahar lagi chitta amar anuragi
Kahar lagi kahar lagi kripa bhikkha ami lagi