Nai Je Kichui Manda Hriday Duar Bandha

Nai je kichui manda hriday duar bandha
Tai je sabiy manda
Nai je kahai khudra dekhina hai rudra
Tai je sabai khudra