Din Chalechhe Khela Dhulai

Din chalechhe khela dhulai
Dakbo kabe prabhu tomai
Khelar katha shudhui mane pare
Bidya nai buddhi nai
Murkha bale sabai tai
Jethai dekhe sethai ghrina kare