Alor Pane Chai Jabe

Alor pane chai jabe andhar kena dake
Sneha tomar niye jai ma na jani kon phanke
Andhar amai dake kena mago ami jani
Nithur haye tomar prane nitya jabe hani
Tomar paye rakhi aji kritagyata phul
Asim ami habo jani tumi je mor phul