Mandire Masjide

Mandire masjide sandhyadip jwalena ekhan
Kemane bishwas kari eisab bidhir likhan
Bishwa shrashta apan atmaje kare
Ashroy bihin pangu dinhin