Jahar Mangal Hasta Ashish Barshan

Jahar mangal hasta ashish barshan
Kariteche sarbajana shire
Jogyajogya sama gyane
Tahar charan bandi bhaktir sisire
Sabinaye kari anunoy
Kon lila khelitecha ohe dayamoy
Manaber prane base eta dukha
Sahitecha kon abhipraye