Lakka Lakka Grihahin

Lakka lakka grihahin
Annahin tomare smarile
Plabaner dhara sama
Tomar nayane
Bahe naki dukha ashrunir
Tumi ki thakite para
Sukhe dukhe niret pashan prai
Nirbichal sthir