Kato Jatil Chinta Mane Paina Samadhan

Kato jatil chinta mane paina samadhan
Taito mago haina suru alor abhijan
Jiban amar gahan andhar ban
Bhul pathe jai nitya amar man