Akarane Taba Prane Kena Sada Hani (1)

Akarane taba prane kena sada hani
Nahi jani mago taha kabhu nahi jani
Priyatam beshe more baso tumi bhalo
Tai bujhi niye jao mor sab kalo