Tumi More Nahi Dako

Tumi more nahi dako
Tabu ami basi bhalo
Kachhe more nahi rakho
Tabu ami basi bhalo
Hasi shikha nahi jwalo
Tabu toma basi bhalo