Phul Haye Mor Phutibe Sakal Asha

Phul haye mor phutibe sakal asha
Janibo jakhan samarpaner bhasha
Basana anale jwalibena ar pran
Jachile shanti manas bhramyaman