Swapane Nehari Atmaswarup

Swapane nehari atmaswarup
Basi tare ami bhalo
Khaniker tare dure chale jai
Jiban andhar kalo
Jagarane hai phire ase mor
Andhiyar byatha prane
Nahi pari tai sampite amai
Bidhatar jaya gane