Dyuloker Lobhe Puji Jadi Toma

Dyuloker lobhe puji jadi toma
Nahi diyo kabhu dyulok sukh
Naraker bhaye daki jadi priya
Diyo shudhu more narak dukh