Shanta Saral Hate Pari Jakhan Labhi Gyan

Shanta saral hate pari jakhan labhi gyan
Dure thake pira dayi bhranta apaman
Saman bhebe man apaman chalte habe jiban pathe
Tai pabo ma takhan ami taba bijoy rate