Puratan Smriti Mane Mor Jage Bahu Puratan

Puratan smriti mane mor jage bahu puratan smriti
He dharar lagi atya tejiya chahi nai kabhu priti
Nahi jani hai dainya kemane hanila aghat shire
Bishal hriday jachi ami mago phirite shanti nire