Hasi Amar Dekhte Giye Pelam Ami Kashta

Hasi amar dekhte giye pelam ami kashta
Bhalo amai karte giye haye gelam nashta
Jiban tari shunena hai kabhu amar katha
Shanti hate chahi jabe dake bachalata
Ar katokal rakhbe mago ghor samasya buke
Ei dharanir gehe bujhi raina keha sukhe