Je Din Tomai Dakina Ma Se Din Ase Shranti

Je din tomai dakina ma se din ase shranti
Shranti majhe bhese uthe agyanatar bhranti
Andhakare chahina ma andhar more chai
Tahar dake sara diye byetha a pran pai
Alo diye jiban amar puta karo mago
Smari jeno nitya tomai prane amar jago