Jagater Jato Ithi Britye Prati Muhurte Ananda

Jagater jato ithi britye prati muhurte
Ananda kara sambhab
Chira shashwata deba chetanar
Abhir bhaber utsab